Studieregler

Alle elever har pligt til at deltage aktivt i undervisningen, dvs. møde op til undervisningen, aflevere de skriftlige opgaver rettidigt, deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. samt i ekskursioner og anden forlagt undervisning.

Lærerne registrerer den enkelte elevs deltagelse.

Alle former for fravær medregnes som fravær. Derfor er det vigtigt, at skolen holdes orienteret om årsagen til et evt. fravær. Årsagen skal angives på en forsømmelsesseddel til kontoret, den skal underskrives af en forælder, hvis eleven er under 18 år.

Ved længere tids fravær, eller hvis skolen skønner, der er tvivl om årsagen til fraværet, kan skolen forlange en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven.

Hvis skolen skønner, at en elev tilsidesætter pligten til at deltage aktivt i undervisningen, gives en skriftlig advarsel af skolens ledelse.

Hvis skolen skønner, at en elev fortsat tilsidesætter pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan skolens ledelse efter en konkret vurdering iværksætte følgende sanktioner:

• udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
• midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage. Udelukkelsen registreres som fravær
• henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin
• fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag
• bortvisning
I særligt alvorlige tilfælde kan ovennævnte sanktioner iværksættes uden forudgående advarsel.

Forekommer der fravær, skal skolen også vurdere, om eleven er studieaktiv i forhold til SU-reglerne. Skønner skolen, at eleven ikke er det, mister eleven retten til at modtage SU.

Elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen er forudsætningen for oprykning til næste klassetrin. Derfor skal skolen ved skoleårets afslutning vurdere den enkelte elevs standpunkt. En elev har krav på oprykning, når elevens vægtede karaktergennemsnit er 2,0 eller derover, og eleven har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt større skriftlig opgave, projektopgaver og lignende. For gymnasieelever medregnes stanpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning i det vægtede gennemsnit.

Skolen kan nægte en elev oprykning, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit er under 2,0, og hvis skolen vurderer, at elevens udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkeligt.

Skolens ledelse træffer den endelige beslutning om oprykningen efter, at eleven har haft lejlighed til at udtale sig.

Skolens iværksættelse af sanktioner eller nægtelse af oprykning kan påklages til Undervisningsministeriet, inden 2 uger fra afgørelsen er meddelt. Klagevejledning udleveres i så fald af skolen. Klager har normalt ikke opsættende virkning.

Regelgrundlaget for skolens studieregler er "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser".

 

Kontakt

Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk
CVR: 2996 8381  Bankkonto: 0519 0000226075 EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider: man- tor kl. 8-15 fre kl. 8-14

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.