Vedtægter

 

Denne vedtægt er offentliggjort på hjemmesiden d. 17.12.2013

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål


§ 1.  Høng Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og omfattet af lov om institutioner for almen-gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29968381. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren.


§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved gymnasie- og hf-delen af Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskoles overgang fra at være en del af en institution omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) til en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning, jf. § 60 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.


Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virk-somhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.


Stk.3. Institutionens formål er endvidere efter undervisningsministerens godkendelse drift af en kostafdeling i tilknytning til institutionens uddannelser, jf. § 4 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning


§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.


Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:


1) 7 udefra kommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af Høng Samfundet
2 medlemmer, der udpeges af Høng Gymnasiums Venner
1 medlem, der udpeges af  kommunalbestyrelserne i regionen i forening
Når udpegning har fundet sted, mødes de ovenfor nævnte udpegede bestyrelsesmedlemmer med de to medlemmer udpeget af elevrådet og de to medlemmer udpeget af medarbejderne. Disse udpeger yderligere tre medlemmer ved selvsupplering. Selvsuppleringen skal finde sted på en sådan måde, at det sikres, at bestyrelsen samlet har alle de kompetencer, der er nødvendige for bestyrelsens arbejde jf. §5 stk.1 og 2.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.


3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.


Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.


Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.


Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.


§ 5. Blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.


Stk. 2. De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.


§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kom-munalbestyrelser har været afholdt.


Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan gen-udpegning dog kun finde sted én gang.


Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.


Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar


§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.


Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttende aktiviteter på kort og på lagt sigt samt godkender budget og regnskab.


Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.


§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.


Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.


§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.


Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestem-melserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-senuddannelse m.v.


Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.


§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.


Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.


§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af

§ 42, stk. 3, 2. pkt. og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-senuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde


§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.


Stk. 2. Formanden – og i dennes fravær næstformanden -  indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.


Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.


Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelses-medlemmer stemmer herfor.


Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmed-lemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.


Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgæn-gelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartne-re, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighe-derne i øvrigt findes nødvendigt.


§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.


Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.


§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:


1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institu-tionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.


2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.


3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens op-gaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.


4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansie-ringsforhold, pengestrømme m.v.


5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.


6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.


7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.


Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sam-mensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.


Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handle-pligter og lignende for bestyrelsen.Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse


§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.


Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttende aktiviteter.Kapitel 6: Tegningsret


§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.Kapitel 7: Regnskab og revision


§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.


Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisi-onen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.


Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren et årsregnskab. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.


Stk. 4. Årsregnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.Kapitel 8: Formue og nedlæggelse


§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.


Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlem-mer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.


§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. dog stk. 2.


Stk. 2. Der er ved gymnasie- og hf-delen af Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskoles overgang , jf. § 2, foretaget en opgørelse, der opbevares på institutionen, af den del af nettoformuen fra Høng Gymnasium, HF-kursus og Efterskole, der er overdraget til Høng Gymnasium og HF. Denne del af nettoformuen skal ved nedlæggelse anvendes til formål, der støttes efter gældende regler for private gymnasier og frie kostskoler, jf. § 13, stk. 4, i vedtægten for Høng Gymnasium, HF-kursus og Ef-terskole godkendt af Undervisningsministeriet den 15. november 2005.Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.


§ 20. Denne vedtægt træder i kraft 17.12.2013.


Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk.1, 2. pkt. nævnte bilag.Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 16.12.2013 i overensstemmelse med gældende vedtægts- regler om vedtægtsændringer.


Margit Christiansen                                    

Betyrelsesformand   

Margit Eriksen

Næstformand

Søren Weensgaard


Lene Jensen


Svend Nyboe Andersen


Sven Bækgaard


Hanne Brøndel                                    


Martin Fotel


Signe NørrelykkeBilag til vedtægterne for Høng Gymnasium og HF.

Høng Gymnasium og HF udbyder uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til hf-eksamen.

Kontakt

Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk
CVR: 2996 8381  Bankkonto: 0519 0000226075 EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider: man- tor kl. 8-15 fre kl. 8-14

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.