Herunder finder du vedtægterne for Høng-Samfundet. 

 

Vedtægter for ”Høng-Samfundet”

 

 • 1

Foreningens navn er ”Høng-Samfundet”.

 • 2

Foreningens hjemsted er på Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng.

 • 3

Medlemmer af ”Høng-Samfundet” kan enhver blive, der som elev har været eller som lærer har været eller er tilknyttet Høng Gymnasium og HF.

Bestyrelsen kan undtagelsesvis optage medlemmer, som ikke opfylder disse betingelser, når særlige forhold knytter dem til skolen.

 • 4

Foreningens formål er at bevare sammenholdet mellem dens medlemmer og at vedligeholde forbindelsen med og interessen for skolen. Dette søges opnået ved;

 1. at afholde sammenkomster i Høng eller andre steder, hvor der er mulighed derfor,
 2. at udsende et årsskrift (se § 16),
 3. at give boggaver til elever, der har fremmet kammeratskabet,
 4. at give støtte til håndbibliotek, kunstnerisk udsmykning eller lignende,
 5. med bestyrelsens enstemmige samtykke at give støtte til fripladser, skoleophold, studierejser og lignende.
 • 5

Medlemskontingent, der samtidig er betaling for årsskriftet (jf. § 16) fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, fritage medlemmer for at betale kontingent for et bestemt tidsrum eller for bestandigt.

 • 6

Har et medlem i to år undladt at betale medlemsbidrag, overføres vedkommende til passivt medlem.

 • 7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling og elevmøde afholdes en lørdag i september på skolen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved udsendelse af meddelelse til hvert medlem.

Dagsorden og program for elevmødet skal følge med indkaldelsen.

Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 14 dage.

Forslag fra medlemmerne må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 15. august, så de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

 • 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 1. bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år,
 2. foreningens regnskab, som i revideret stand fremlægges til godkendelse,
 3. indkomne forslag
 4. valg af bestyrelsesmedlemmer,
 5. valg af 1 suppleant
 6. valg af revisor,
 • 9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling, afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamling træffer beslutning derom, eller når det til behandling af en angivet hensigt skriftligt forlanges af mindst 50 medlemmer.

Generalforsamling skal være afholdt senest en måned efter, at den skriftligt er forlangt afholdt.

 • 10

Forslag om ændring i foreningens love må være indsendt seneste en måned for generalforsamlingen for at blive behandlet på denne. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

 • 11

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, nemlig rektor og elevrådsformand, som er fødte medlemmer samt 6 valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra såvel ældre som yngre årgange.

Valget gælder for 2 år, således at der afgår skiftevis 3 og 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

 • 12

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer og afgør selv, hvorledes man vil fordele forretningerne mellem sig.

 • 13

”Høng-Samfundet” tegnes af formanden og kassereren i forening.

 • 14

Regnskabsåret går fra 1. juli – 30. juni.

 • 15

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år og skiftevis afgår med 1 års mellemrum.

Genvalg kan finde sted.

 • 16

Årsskriftet, der udsendes hvert år hen imod jul, redigeres af rektor i samarbejde med et redaktionsudvalg, bestående af en elev, der udpeges af elevrådet, medens de øvrige medlemmer udpeges af ”Høng-Samfundets” bestyrelse.

 • 17

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages med almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Eventuel formue fordeles efter bestyrelsens skøn mellem de under § 4 angivne formål.

******

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. september 1991 og med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 8. september 2001, 15. september 2007 og 1. oktober 2011.

Kontakt

Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk
CVR: 2996 8381  Bankkonto: 0519 0000226075 EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider: man- tor kl. 8-15 fre kl. 8-14

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.