Høng Samfundet

Høng Samfundet: Høng Samfundet er elevforening for alle tidligere elever på Høng Gymnasium / Høng studenter- og HF-kursus. Som medlemmer kan endvidere optages andre med tæt tilknytning til skolen - f.eks. tidligere ansatte, lærere, og andre med interesse for skolen. 

Elevforeningen søger via medlemslisten at bevare kontakten til tidligere elever, bl.a. ved udsendelse af skolens Årsskrift, og en Forårshilsen. Og ved at indbyde til den årlige gl. elevdag, hvor især jubilarårgangene er i fokus, og hvor alle tidligere elever med jubilæum indbydes til sammenkomst på skolen. 

Vedtægter

Vedtægter for ”Høng-Samfundet”

§ 1

Foreningens navn er ”Høng-Samfundet”.

§ 2

Foreningens hjemsted er på Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng.

§ 3

Medlemmer af ”Høng-Samfundet” kan enhver blive, der som elev har været eller som lærer har været eller er tilknyttet Høng Gymnasium og HF.
Bestyrelsen kan undtagelsesvis optage medlemmer, som ikke opfylder disse betingelser, når særlige forhold knytter dem til skolen.

§ 4

Foreningens formål er at bevare sammenholdet mellem dens medlemmer og at vedligeholde forbindelsen med og interessen for skolen. Dette søges opnået ved;

 • at afholde sammenkomster i Høng eller andre steder, hvor der er mulighed derfor,
 • at udsende et årsskrift (se § 16),
 • at give boggaver til elever, der har fremmet kammeratskabet,
 • at give støtte til håndbibliotek, kunstnerisk udsmykning eller lignende,
 • med bestyrelsens enstemmige samtykke at give støtte til fripladser, skoleophold, studierejser og lignende.

§ 5

Medlemskontingent, der samtidig er betaling for årsskriftet (jf. § 16) fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, fritage medlemmer for at betale kontingent for et bestemt tidsrum eller for bestandigt.

§ 6

Har et medlem i to år undladt at betale medlemsbidrag, overføres vedkommende til passivt medlem.

§ 7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling og elevmøde afholdes en lørdag i september på skolen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved udsendelse af meddelelse til hvert medlem.

Dagsorden og program for elevmødet skal følge med indkaldelsen.

Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 14 dage.

Forslag fra medlemmerne må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 15. august, så de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 • bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år,
 • foreningens regnskab, som i revideret stand fremlægges til godkendelse,
 • indkomne forslag
 • valg af bestyrelsesmedlemmer,
 • valg af 1 suppleant
 • valg af revisor,
 • eventuelt

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling, afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamling træffer beslutning derom, eller når det til behandling af en angivet hensigt skriftligt forlanges af mindst 50 medlemmer.

Generalforsamling skal være afholdt senest en måned efter, at den skriftligt er forlangt afholdt.

§ 10 

Forslag om ændring i foreningens love må være indsendt seneste en måned for generalforsamlingen for at blive behandlet på denne. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, nemlig rektor og elevrådsformand, som er fødte medlemmer samt 6 valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra såvel ældre som yngre årgange.

Valget gælder for 2 år, således at der afgår skiftevis 3 og 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

§ 12

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer og afgør selv, hvorledes man vil fordele forretningerne mellem sig.

§ 13

”Høng-Samfundet” tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 14 

Regnskabsåret går fra 1. juli – 30. juni.

§ 15

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år og skiftevis afgår med 1 års mellemrum.

Genvalg kan finde sted.

§ 16

Årsskriftet, der udsendes hvert år hen imod jul, redigeres af rektor i samarbejde med et redaktionsudvalg, bestående af en elev, der udpeges af elevrådet, medens de øvrige medlemmer udpeges af ”Høng-Samfundets” bestyrelse.

§ 17

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages med almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Eventuel formue fordeles efter bestyrelsens skøn mellem de under § 4 angivne formål.

******

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. september 1991 og med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 8. september 2001, 15. september 2007 og 1. oktober 2011.

Medlemskab

Medlemskab tegnes for et år ad gangen, og regnskabsåret går fra 1/7 til 30/6 følgende år. 

Årligt kontingent : kr. 50,- 
Livsvarigt medlemskab: kr. 2.000,-. 
Beløbet indbetales på konto i Sparekassen Sjælland, med angivelse af årgang, og navn, adresse og meget gerne e-mail adresse og telefonnummer.

(Sparekassen Sjælland, afdeling Høng er: reg. nr.: 0519 kontonr.: 1016491)

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes i forbindelse med jubilardagen/gl elevdag. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Formand ( på valg 2021)
Lene Jensen

Næstformand ( på valg 2020)
Ivan Lilleng
ivan@lilleng.dk
tlf. 3051 8321 

Kasserer (på valg 2021)
Bertel Stenbæk
bs58853733@gmail.com
Mobil: 6179 4937

Sekretær (på valg 2020)
Jonna Mikkelsen
jonnamikkelsen@theilgaard.net 
Mobil: 2536 5644

Menigt medlem (på valg 2021)
Niels Eriksen

Menigt medlem (på valg 2020)
Mikkel Koch Jensen
mikkel-k-jensen@hotmail.com

Suppleant: (på valg hvert år)
Camilla Arends,
cvarends@gmail.com

Elevrådsformand og rektor er fødte medlemmer

 

Publikationer

Publikationer: Der udsendes to årlige udgivelser, Årsskriftet omkring juletid, og Forårshilsen omkring påsketid. Årsskriftet beskriver skoleårets begivenheder og skolens dagligdag her og nu. Forårshilsen er et lille skrift, der indeholder medlemslisten, kassererens beretning fra seneste regnskabsår, samt hilsner og opfordring til årets jubilarer om at mødes til jubilarfesten i september. Begge publikationer udsendes så vidt muligt pr. mail, også derfor er det vigtigt at vores medlemsdatabase er opdateret, både med mailadresse og med postadresse og telefonnummer.

Årsskrift 2018
Jubilardag

Jubilardag / gl. elevdag afholdes hvert år på Høng Gymnasium, den anden lørdag i september. På grund af Coronasituationen er jubilar middagen 2020 aflyst. Næste gang bliver derfor lørdag den 11. september 2021, hvor vi vil fejre jubilarerne fra både 2020 og 2021. Bestyrelsen i elevforeningen gør meget for at finde frem til årets jubilarer, og opfordrer årgangsrepræsentanterne til at hjælpe med dette ofte store detektivarbejde.

Program for gl. elevdag /jubilardag: kl. 11.00 - Generalforsamling i Høng Samfundet.

11.45 - Velkomst i Samlingsalen.

12.00 - Middag med 3 retter mad og tilhørende vine. Kaffe

15.00 - Fotografering af jubilar-årgangene. Mulighed for rundvisning på skolen.

16.00 - Det officielle program slutter.

Tilmeldingsfrist (af hensyn til kokken) den 20. august.

Prisen for jubilardagen inkl. den herlige middag er for medlemmer kr. 245,- for andre kr. 295,-

Ved tilmelding efter fristens udløb er prisen henholdsvis kr. 295,-  og kr. 345,-
Tilmeld dig ved at betale til konto i Sparekassen Sjælland 0519 - 0001016491.  og husk at anføre årgang, navn og mail-adresse.    

Kontakt

Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2
4270 Høng

Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Sitemap

Info

CVR: 2996 8381
Bankkonto: 0519 0000226075
EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider:

Mandag - Torsdag
08:00 - 15:00
Fredag
08:00 - 14:00
×
Ring os op
Find vej
Menu