Lovpligtige oplysninger

Brugerinformation

Som følge af "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v" skal alle gymnasier gøre en række oplysninger tilgængelige.

Vedtægt for Høng Gymnasium og HF – Offentliggørelse den 28. juni 2020 – Se PDF her

Grundoplysninger

Hovedgaden 2, 4270 Høng
tlf.
5885 2636
fax: 5885 4336
e-mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

CVR: 2996 8381

Bankkonto: 0519 0000226075 i Sparekassen Sjælland, Høng afd.
EAN-nr. 57 98 00 05 56 591

Se mere her

Antal spor:
I skoleåret 2015-16 er der følgende klasser på skolen:

Gymnasiet:
1.g: 3 klasser
2.g: 3 klasser 
3.g: 2 klasser

hf:
1.hf: 2 klasser 
2.hf: 2 klasser

Antal elever 
På Høng Gymnasium forventer vi pr. 1.8.2018 ca. 270 årselever. Heraf er 57 kostelever. Herudover er der ca. 80 Eux-elever. 

Gennemsnitlig klassekvotient
Denne gennemsnitlige klassekvotient i stamklasserne var i begyndelsen af skoleåret 2018-19 ca. 22 elever.

Antal lærere
På Høng Gymnasium er der i skoleåret 2018-19 ca. 32 årsværk fordelt på 40 lærere.

Gå til karaktergennemsnit her.

Fravær
Fraværsstatistik: Elevernes samlede fravær på Høng Gymnasium og HF var i skoleåret 2017-2018 10,2%. Det skriftlige fravær var på 6,7%. Høng Gymnasium og Hf arbejder løbende på at nedbringe fravær.

Undervisning

 • Faglige aktiviteter
 • Tilbudte valgfag (hf)
 • Oprettede valgfag (hf)
 • Tilbudte studieretninger og valgfag (stx)
 • Oprettede studieretninger og valgfag (stx)
 • Undervisningsformer
 • Evaluering af undervisningen og skolen
 • Eksamenskarakterer
Se mere her

Faglige aktiviteter
Høng Gymnasium og HF udbyder 8 studieretninger i skoleåret 2018-19. Derudover udbydes alm. 2-årigt hf med 5 fagpakker tilknyttet.
Udbudte studieretninger i skoleåret 2018-19 kan ses her.

Tilbudte valgfag (hf)
Kan ses under de respektive fagpakker som findes her

Oprettede valgfag (hf) - august 2017
C-niveau: Psykologi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik C
B-niveau: Matematik B, biologi B, idræt B, kemi B, samfundsfag B, mediefag B, Musik B, Tysk B
A-niveau: Engelsk A

Tilbudte studieretninger og valgfag (stx) - august 2018

Naturvidenskabelige 
 - Matematik A - Fysik B - Kemi B
 - Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Samfundsvidenskabelig
 - Samfundsfag A - Matematik A
 - Samfundsfag A - Engelsk A

Sproglig 
 - Engelsk A - Fransk begyndersprog A - Fortsættersprog Tysk B 
 - Engelsk A - Spansk begyndersprog A - Fortsættersprog Tysk B 

Kunstnerisk 
 - Musik A - Engelsk A
 - Musik A - Matematik A 

Mulige valgfag ses under de enkelte studieretninger


Oprettede studieretninger og valgfag (stx) - januar 2016
 - Matematik A, Kemi B, Fysik B
 - Musik A, Fysik b, Psykologi C
 - Engelsk A, Samfundsfag B, Psykologi C
 - Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

Oprettede studieretninger og valgfag (stx) - oktober 2017

 - Musik A - Engelsk A
 - Samfundsfag A - Engelsk A
- Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

Tilbudte kunstneriske fag (stx)
I skoleåret 2018-19 tilbydes nye elever på stx musik, billedkunst og mediefag.

Tilbudte 2. fremmesprog (stx)
I skoleåret 2018-19 tilbydes nye elever på stx tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog og spansk begyndersprog.

Undervisningsformer
Den daglige undervisning er normalt opdelt i et traditionelt skema med lektioner à 45 minutter. Oftest vil man komme ud for dobbeltlektioner. Undervisningen starter normalt kl. 8.15 og sidste lektion slutter normalt 14.45 - enkelte hold slutter først kl. 15.30. Man kan således forvente at al undervisning ligger i dette tidsrum.

Ved forskellige lejligheder er undervisningen organiseret anderledes:
• Introforløb - gennemføres for alle nye elever. Indeholder bl.a. studieteknik, grammatikforløb og hyttetur.
• Fællestimer - ca. hver anden måned arrangerer et udvalg fællestimer for alle gymnasie- og hf-elever. Det kan f.eks. være foredrag, koncerter, stand-up osv.
• Idrætsdage - i forbindelse med skoleårets start afsættes en fredag til alternativ idrætsdag, hvor alle elever og lærere deltager. Her tilbydes mange forskellige aktiviteter, f.eks. drageflyvning, massage, bridge, australsk fodbold og stomp. I februar måned afholdes den årlige Volleydag, hvor der også deltager elever fra Efterskolen ved Høng Gymnasium og Høng Privatskole.
• AT-forløb - gennemføres i alle stx-klasser. 10% af undervisningen skal dækkes af AT (almen studieforberedelse).
• Ekskursioner - i løbet af året arrangerer de enkelte lærere fagrelevante ekskursioner, f.eks. til Nationalmuseet, til det lokale rensningsanlæg eller til Trelleborg.
• Studieture- i 1.hf og i 2.g tilbydes alle klasser en studietur. Det er klassens lærere, der sammensætter programmet for turene. Indholdet i en studietur skal være relevant for mindst ét af klassens fag.

Evaluering af undervisningen og skolen
Skolens lærere er forpligtiget til løbende at evaluere undervisningen. Det sker i forbindelse med at der gives standpunktskarakterer i november og i marts

Den seneste elevtrivselsundersøgelse (ETU) er lavet i 2018 og kan ses her.
Skolen er i gang med at udarbejde en handlingsplan til elevtrivselsundersøgelsen.

Eksamenskarakterer for elever på Høng Gymnasium og hf-kursus
Års- og eksamenskarakterer kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Fordelt på på fag og evalueringsform
Fordelt på gymnasieal uddannelse, fag og evalueringsform

Profil

 • Studie- og ordensreglement
 • Handlingsplan ifm. mobning og digital mobning.
 • Rektors resultatlønskontrakt
 • Skolens kvalitetsplan
 • Fastholdelsesstrategi
 • Budget og regnskab
 • Professional kapitalundersøgelse
 • Kultur og traditioner
 • Deltagerbetaling
 • Ferieplan
 • Elevtrivselsundersøgelse
 • National trivselsmåling
Se mere her

Studie- og ordensreglement 
Skolens studie- og ordensreglement kan læses her

Antimobbepolitik.
Skolens antimobbepolitik kan læses her

Rektors resultatlønskontrakt
Der anvendes ikke resultatlønskontrakt.

Skolenes kvalitetsplan
Skolens kvalitets- og evalueringsplan for 2016-2018 kan ses her. 

Skolens kvalitetsplan for 2014 kan ses her.

Skolens kvalitetplan gældende fra august 2010 kan findes her.
Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 kan ses her.
Opfølgningsplan til kvalitetsplan 2010 kan ses her.

Fastholdelsesstrategi
Rammeplan for fastholdelse af elever kan læses her. 

Budget og Regnskab
Skolens budget kan læses her
Skolens årsrapport kan ses her

Professionel kapital undersøgelse 
Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) kan læses her

Kultur og traditioner
Institutionen er udsprunget af den danske folkehøjskole og drives som kostskole. Det livssyn og fællesskab, som har sin rod i folkehøjskolen, bør præge grundtonen i skolens arbejde.

I det daglige mærker man det nok mest i vores omgangstone med hinanden og i det bagvedliggende menneskesyn. Det er vigtigt for os, at vi viser hensyn til hinanden, og at vi er omsorgsfulde og tolerante over for hinanden.

Skolens motto er "Plads til det enkelte". Med det mener vi, at der skal være plads til os alle, og at vi skal vise hensyn til hinanden og respektere hinandens ret til at være forskellige.

I øvrigt betyder det, at skolen ikke er større, end den er, at vi kender hinanden, og at hverdagen på skolen er meget hyggelig. Således holder vi f.eks. morgensamling fire gange om ugen, hvor vi synger en sang, får meddelelser og evt. bliver underholdt.

Hvert år arrangerer skolen i samarbejde med de politiske partier og lister i Høng grundlovsmøde i haven til rektorboligen. I 2005 var MF Ole Sohn årets grundlovstaler. I 2013 var årets grundlovstaler Manu Sarén, og i 2014 var det Eva Schmidt. 
Læs mere om skolens historie her.

Aktiviteter uden for undervisningen
På Høng Gymnasium er der normalt følgende frivillige aktiviteter:
• Idræt
• Musik
• Billedkunst
• Lektiecafé (4 gange ugentligt). Lærere med forskellige fagkombinationer står til rådighed med hjælp.
• Kostskolefodbold med kampe mod andre kostgymnasier.

Derudover er der i løbet af året ca. 8 skolefester, en række elevarrangerede caféaftener og Operation Dagsværks-dag. Specielt kan kan nævnes:
• Julefesten, hvor man har mulighed for at klæde sig pænt på, spise julefrokost med sin klasse og dens lærere og afslutningsvis vise sine evner i den svære kunst at danse Le Lanciers.
• Glædesfesten, som holdes efter vel overstået eksamen. Her tager afgangseleverne afsked med skolens og dens lærere med en god middag. Efterfølgende er der fest for alle skolens elever.

Deltagerbetaling
• Studietur. Som elev på Høng Gymnasium og HF er der nogle udgifter, som man selv skal betale. Alle elever tilbydes en studietur, hvor man typisk betaler ca. 3.000 kr. Den enkelte klasse kan efter aftale mellem skole og forældre ændre dette beløb. 

• Ekskursioner. Aktiviteten skal eleven selv betale for, men halvdelen af rejseudgifterne betaler skolen. 

• Lommeregner. På nogle matematik-niveauer er der brug for en lommeregner. Men køb ikke en før du har talt med din matematiklærer. 

• Kostophold. Som kostskoleelev betaler man en afgift, der pr. 1. august 2018 er 3500 kr. om måneden. 

• Alle undervisningsmidler er gratis. 

Hent vores Elevtrivselsundersøgelse

National trivselsmåling
National trivselsmåling kan læses her

Elever og lærere

 • På Høng Gymnasium forventer vi pr. 1.8.2018 ca. 270 årselever. Heraf er 57 kostelever. Herudover er der ca. 80 Eux-elever. 
 • Denne gennemsnitlige klassekvotient i stamklasserne var i begyndelsen af skoleåret 2018-19 ca. 22 elever.
 • På Høng Gymnasium er der i skoleåret 2018-19 ca. 32 årsværk fordelt på 40 lærere.

Bygninger og lokaler

 • Indretning og faciliteter
 • Antal elever pr. pc
 • Andel pc'ere med internetadgang
Se mere her

Indretning og faciliteter

Høng Gymnasium og HF har til huse i byens tidligere afholdshotel placeret lige overfor Høng Station. Der er senere lavet en række tilbygninger, der huser skolens undervisningslokaler. Ud over de almindelige klasseværelser råder skolen over: 
• kemilaboratorium 
• fysiklaboratorium 
• biologilokale 
• musiklokale og musikøverum 
• billedkunstlokale 
• studiecenter med håndbogsbibliotek, pc og printere.

Derudover råder Høng Gymnasium over flere huse til kostafdelingen. 

Der adgang til skolens trådløse net overalt på skolen. 

Forsikring

Høng Gymnasium har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Alle Gymnasier er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og gymnasierne må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er derfor elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring, der skal dække, hvis eleven kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv. Dette gælder også kostelever.

Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:
 • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. 
 • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. 

En familie/indboforsikring bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.

Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.

Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.

Elever skal have sit gule sygesikringskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå.

Forsikring ved rejser uden for EU
Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.
HUSK!
Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra? Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikring.

Bestyrelsesmøde referater

Kontakt

Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2
4270 Høng

Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Sitemap

Cookiepolitik

Info

CVR: 2996 8381
Bankkonto: 0519 0000226075
EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider:

Mandag - Torsdag
08:00 - 15:00
Fredag
08:00 - 14:00
×
Ring os op
Find vej
Menu