Lovpligtige oplysninger

Brugerinformation

Som følge af "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v" skal alle gymnasier gøre en række oplysninger tilgængelige.

Vedtægt for Høng Gymnasium og HF – Offentliggørelse den 28. juni 2020 – Se PDF her

Grundoplysninger

Hovedgaden 2, 4270 Høng
tlf.
5885 2636
fax: 5885 4336
e-mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

CVR: 2996 8381

Bankkonto: 0519 0000226075 i Sparekassen Sjælland, Høng afd.
EAN-nr. 57 98 00 05 56 591

Se mere her

Antal spor:
I skoleåret 2015-16 er der følgende klasser på skolen:

Gymnasiet:
1.g: 3 klasser
2.g: 3 klasser 
3.g: 2 klasser

hf:
1.hf: 2 klasser 
2.hf: 2 klasser

Antal elever 
På Høng Gymnasium forventer vi pr. 1.8.2018 ca. 270 årselever. Heraf er 57 kostelever. Herudover er der ca. 80 Eux-elever. 

Gennemsnitlig klassekvotient
Denne gennemsnitlige klassekvotient i stamklasserne var i begyndelsen af skoleåret 2018-19 ca. 22 elever.

Antal lærere
På Høng Gymnasium er der i skoleåret 2018-19 ca. 32 årsværk fordelt på 40 lærere.

Gå til karaktergennemsnit her.

Fravær
Fraværsstatistik: Elevernes samlede fravær på Høng Gymnasium og HF var i skoleåret 2017-2018 10,2%. Det skriftlige fravær var på 6,7%. Høng Gymnasium og Hf arbejder løbende på at nedbringe fravær.

Undervisning

 • Faglige aktiviteter
 • Tilbudte valgfag (hf)
 • Oprettede valgfag (hf)
 • Tilbudte studieretninger og valgfag (stx)
 • Oprettede studieretninger og valgfag (stx)
 • Undervisningsformer
 • Undervisningsbeskrivelser
 • Evaluering af undervisningen
 • Prøver og eksamen
Se mere her

Faglige aktiviteter 
Høng Gymnasium og HF udbyder 8 studieretninger i skoleåret 2022-23. Derudover udbydes alm. 2-årigt hf med 4 fagpakker tilknyttet. 

Udbudte studieretninger i skoleåret 2022-23 kan ses her. Udbudte fagpakker i skoleåret 2022-23 kan ses her.

Valg af studieretning på stx vælger eleverne tidligst i anden uge i oktober i 1g. Forud for dette valg gennemfører eleverne et grundforløb, der danner grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning.  
 
Tilbudte fagpakker (hf) - 2022/23 

 • Beredskab
 • Individ og Samfund
 • Sundhed
 • Medier og formidling

Oprettede fagpakker (hf) - 2021/22 

 • Beredskab
 • Individ og Samfund
 • Sundhed

Tilbudte valgfag (hf) - 2022/23
C-niveau: Psykologi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C.  B-niveau: Idræt B, Mediefag B, Billedkunst B, Religion B, Tysk B, Biologi B, Kemi B, Matematik B, Naturgeografi B.  

Oprettede valgfag (hf) - 2021/22  
C-niveau: Psykologi C, erhvervsøkonomi C, filosofi C. 
B-niveau: Matematik B, biologi B, idræt B, samfundsfag B, mediefag B, Billedkunst B 

Tilbudte studieretninger (stx) - 2022/23 

Naturvidenskabelige  
  - Matematik A - Fysik B - Kemi B 
  - Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B 

Samfundsvidenskabelig 
  - Samfundsfag A - Matematik A 
  - Samfundsfag A - Engelsk A 

Sproglig  
  - Engelsk A - Fransk begyndersprog A - Fortsættersprog Tysk B  
  - Engelsk A - Spansk begyndersprog A - Fortsættersprog Tysk B  

Kunstnerisk  
  - Musik A - Engelsk A 
  - Musik A - Matematik A  

Oprettede studieretninger (stx) - 2020/21 

 • Bioteknologi A, Matematik A 
 • Fransk A, Engelsk A 
 • Musik A, Engelsk A 
 • Spansk A, Engelsk A 
 • Samfundsfag A, Engelsk A 

Oprettede studieretninger (stx) - 2019/20 

 • Samfundsfag A, Engelsk A 
 • Samfundsfag A, matematik A 
 • Musik A, Engelsk A 
 • Musik A, Matematik A

Tilbudte kunstneriske fag (stx) 
I skoleåret 2022-23 tilbydes nye elever på stx: musik, billedkunst og mediefag. 
 
Tilbudte 2. fremmedsprog (stx) 
I skoleåret 2022-23 tilbydes nye elever på stx tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog og spansk begyndersprog. 

Tilbudte valgfag (stx) - 2022/23 

C-niveau: filosofi c, psykologi c, erhvervsøkonomi c, naturgeografi b, mediefag b og latin c. B-niveau: biologi b, kemi b, fysik b, tysk b, idræt b, billedkunst b.  A-niveau: Spansk a, tysk a. 

Oprettede valgfag 21/22 

C-niveau: filosofi c, psykologi c, erhvervsøkonomi c, latin c. B-niveau: biologi b, kemi b, fysik b, idræt b, mediefag b. For at se, hvilke studieretninger/fagpakker (+ valgfag), der giver adgang til, hvilke uddannelser anvend Uddannelsesguidens adgangskort her
 
Undervisningsformer 
Den daglige undervisning er normalt opdelt i et traditionelt skema med moduler á 95 minutter. Undervisningen starter normalt kl. 8:10 og sidste lektion slutter normalt 15:35. Man kan således forvente at al undervisning ligger i dette tidsrum.  

Ved forskellige lejligheder er undervisningen organiseret anderledes: 

 • Introforløb- gennemføres for alle nye elever (1g’er og 1hf’er). Introforløbet indeholder blandt andet introdag, timer om studieteknik og klasserumskultur samt almen sprogforståelse. 
 • Fællestimer og morgensamlinger- gennemføres for alle skolens elever og lærere. Ofte har skolen besøg udefra med interessante indslag, der er relevante for jer.  
 • Skolekomedie 2g- gennemføres af 2g’erne i en uge i januar.  
 • Alternativ idrætsdag- gennemføres i forbindelse med skoleårets start. Alle elever og lærere deltager og der tilbydes mange forskellige aktiviteter, hvor alle kan være med. 
 • Volleydag- gennemføres årligt, hvor alle elever og lærere deltager 
 • Ekskursioner- gennemføres i løbet af året i forskellige fag. De enkelte lærere arrangerer fagrelevante ekskursioner. F.eks. Nationalmuseet, Det kongelige teater, Aarhus universitet, Christiansborg eller til Trelleborg. 
 • Studieture- gennemføres i 2g og 2hf. Alle 2g-klasser og 2hf-klasser tilbydes en studietur. Det er klassens lærere, der planlægger studieturen, og ofte rejser man i et eller to fag.  

Undervisningsbeskrivelser
Høng Gymnasium og HF’s undervisningsbeskrivelser er offentligt tilgængelige på Lectio. Følg linket her

Evaluering af undervisningen og skolen 
Skolens lærere er forpligtiget til løbende at evaluere undervisningen. Det sker i forbindelse med at der gives standpunktskarakterer og årskarakter. 

Prøver og eksamen 
Når elever går til prøver og eksaminer på Høng Gymnasium og HF bliver de af deres faglærere informeret om, hvordan og hvorledes de enkelte prøver/eksaminer i de enkelte fag fungerer. Alle fag har vægt på at forberede eleverne så godt som muligt til en afsluttende prøve/eksamen. Det kunne være eksamenstræning, informationer om tilladte hjælpemidler, hvad du særligt skal være opmærksom på eller "gode råd til eksamen". Desuden tilbyder skolen et eksamenskursus, der særligt arbejder med eksamensangst.

Generelle regler og orientering om prøver og eksamen
Læs her om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdomsuddannelser.

Profil

 • Nøgletal
 • Studie- og ordensreglement
 • Handlingsplan ifm. mobning og digital mobning.
 • Rektors resultatlønskontrakt
 • Skolens kvalitetsplan
 • Fastholdelsesstrategi
 • Budget og regnskab
 • Kultur og traditioner
 • Aktiviteter uden for undervisningen
 • Deltagerbetaling
 • Elevtrivselsundersøgelse
 • National trivselsmåling
 • Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2022-2023
 • Optagelse
Se mere her

Nøgletal
Vores nøgletal kan hentes på uddannelsesstatistik.dk ved at følge nedenstående links: Nøgletal for STX kan ses her.
Nøgletal for HF kan ses her.

Studie- og ordensreglement 
Skolens studie- og ordensreglement kan læses her

Antimobbepolitik.
Skolens antimobbepolitik kan læses her

Rektors resultatlønskontrakt
Der anvendes ikke resultatlønskontrakt.

Skolens kvalitetsplan
Skolens kvalitets- og evalueringsplan for 2016-2018 kan ses her. Skolens kvalitetsplan for 2014 kan ses her. Skolens kvalitetsplan gældende fra august 2010 kan findes her.
Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 kan ses her.
Opfølgningsplan til kvalitetsplan 2010 kan ses her.

Fastholdelsesstrategi
Rammeplan for fastholdelse af elever kan læses her. 

Budget og Regnskab
Skolens budget kan læses her
Skolens årsrapport kan ses her

Kultur og traditioner
Institutionen er udsprunget af den danske folkehøjskole og drives som kostskole. Det livssyn og fællesskab, som har sin rod i folkehøjskolen, bør præge grundtonen i skolens arbejde.

I det daglige mærker man det nok mest i vores omgangstone med hinanden og i det bagvedliggende menneskesyn. Det er vigtigt for os, at vi viser hensyn til hinanden, og at vi er omsorgsfulde og tolerante over for hinanden.

Skolens motto er "Plads til den enkelte". Med det mener vi, at der skal være plads til os alle, og at vi skal vise hensyn til hinanden og respektere hinandens ret til at være forskellige.

Folkehøjskolen som rod i vores livssyn og fællesskab kommer også særligt til udtryk i vores morgensamlinger og fællestimer. Vi afholder morgensamlinger 2 gange om måneden. Morgensamlingerne er præget af fællessang og spændende input fra både lærere og elever. Vi afholder en række fællestimer i løbet af året. Fællestimerne indeholder ofte udefrakommende besøg med spændende og aktuelle oplæg.  

Hvert år arrangerer skolen i samarbejde med de politiske partier og lister i Høng grundlovsmøde i Rektorhaven. I 2019 var Zenia Stampe årets grundlovstaler. I 2021 var Kathrine Olldag og Kaare Dybvad Bek årets grundlovstaler. I 2022 var Nikolaj Willumsen årets grundlovstaler.  

Læs mere om skolen her. 

Aktiviteter uden for undervisningen
På Høng Gymnasium er der normalt følgende frivillige aktiviteter:
• Idræt
• Frivillig billedkunst
• Frivillig musik
• Lektiecafé (4 gange ugentligt).
• Kostskolefodbold med kampe mod andre kostgymnasier.
• Diverse elevstyret udvalg og klubber heriblandt: læseklub, strikkeklub, gamerklub osv.


Derudover er der i løbet af året ca. 4 skolefester og en række elevarrangerede fredagscafeer. Specielt kan nævnes:
•Introfesten og introcafeen i introperioden, for alle skolens elever.
•Julefesten, hvor alle klasser spiser julefrokost med deres lærere på skolen, og afgangseleverne danser Le Lanciers. 
• Glædesmiddagen, som holdes for alle afgangselever efter veloverstået eksamen. Her tager afgangseleverne afsked med skolen og dens lærere med en god middag. 

Deltagerbetaling
• Studietur. Som elev på Høng Gymnasium og HF er der nogle udgifter, som man selv skal betale. Alle elever tilbydes en studietur, hvor man typisk betaler ca. 3.500 kr. Den enkelte klasse kan efter aftale mellem skole og forældre ændre dette beløb. Desuden er der mulighed for at søge støtte fra Høng Fonden. Herved skal man kontakte administrationen på skolen.  

• Ekskursioner. Eleverne betaler til klassens aktivitetsklasse én gang årligt. Beløbet er 500 kr. Og beløbet dækker udgifter til ekskursioner.  

• Lommeregner. På nogle matematik-niveauer er der brug for en lommeregner. Men køb ikke en før du har talt med din matematiklærer. 

• Kostophold. Som kostskoleelev betaler man en afgift, der pr. 1. august 2022 er 3700 kr. om måneden.  

• Alle undervisningsmidler er gratis. 

Elevtrivselsundersøgelse 

Ungeprofilundersøgelse 2021 kan ses for STX her.  

Ungeprofilundersøgelse 2021 kan ses for HF her

Den seneste elevtrivselsundersøgelse (ETU) er lavet i 2018 og kan ses her.   
Der er en nyere på vej...

National trivselsmåling 
National trivselsmåling kan læses her  
Der er en nyere på vej...

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2022-2023
Undervisningsmiljøvurdering kan læses her

Optagelse 

Du kan søge optagelse på Høng gymnasium og HF via dette link.  

Yderligere information om optagelse på gymnasiale uddannelser findes på undervisningsministeriets hjemmeside

Elever og lærere

 • På Høng Gymnasium forventer vi 221 årselever pr. 1.8.2022. Heraf er ca. 60 kostelever. 
 • Den gennemsnitlige klassekvotient i stamklasserne var 23 elever i begyndelsen af skoleåret 2022-23.
 • På Høng Gymnasium er der 31 lærere i skoleåret 2022-23.

Bygninger og lokaler

 • Indretning og faciliteter
Se mere her

Indretning og faciliteter

Høng Gymnasium og HF har til huse i byens tidligere afholdshotel placeret lige overfor Høng Station. Der er senere lavet en række tilbygninger, der huser skolens undervisningslokaler. Ud over de almindelige klasseværelser råder skolen over: 
• kemilaboratorium 
• fysiklaboratorium 
• biologilokale 
• musiklokale og musikøverum 
• billedkunstlokale 
• Mediefagslokale 
• Tintinsal med Cafe 
• Træningskælder
• Udendørs-klasselokale i Rektorhaven 


Derudover råder Høng Gymnasium over flere huse til kostafdelingen. 

Der adgang til skolens trådløse net overalt på skolen. 

Forsikring

Høng Gymnasium har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Alle Gymnasier er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og gymnasierne må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er derfor elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring, der skal dække, hvis eleven kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv. Dette gælder også kostelever.

Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:
 • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. 
 • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. 

En familie/indboforsikring bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.

Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.

Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.

Elever skal have sit gule sygesikringskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå.

Forsikring ved rejser uden for EU
Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.
HUSK!
Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra? Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikring.

Bestyrelsesmøde referater

Kontakt

Høng Gymnasium og HF
Hovedgaden 2
4270 Høng

Tlf. 5885 2636
Mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

Sitemap

Cookiepolitik

Info

CVR: 2996 8381
Bankkonto: 0519 0000226075
EAN: 57 98 00 05 56 591

Kontorets åbningstider:

Mandag - Torsdag

07:30 - 14:00

Fredag

07:30 - 12:00

×
Ring os op
Find vej
Menu