Lovpligtige oplysninger

Høng Gymnasium og HF

Som følge af “Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.” skal alle gymnasier gøre en række oplysninger tilgængelige.
Du kan finde dem nedenfor:

Vedtægter:

Vedtægt for Høng Gymnasium og HF – Offentliggørelse den 28. juni 2020 – Se PDF her

Forretningsorden for Høng Gymnasium og HF – Pr. 11. juni 2024 – Se PDF her

Grundoplysninger

Stamoplysninger:
Hovedgaden 2, 4270 Høng
tlf.: 5885 2636
e-mail: hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

CVR: 2996 8381
EAN-nr.: 5798 000 55 65 91

Bankkonto: 0519 0000226075 i Sparekassen Sjælland, Høng afd.

Se mere om skolens kultur, aktiviteter, spor mm. her

Kultur og traditioner
Institutionen er udsprunget af den danske folkehøjskole og drives som kostskole. Det livssyn og fællesskab, som har sin rod i folkehøjskolen, bør præge grundtonen i skolens arbejde.

I det daglige mærker man det nok mest i vores omgangstone med hinanden og i det bagvedliggende menneskesyn. Det er vigtigt for os, at vi viser hensyn til hinanden, og at vi er omsorgsfulde og tolerante over for hinanden.

Skolens motto er “Plads til den enkelte”. Med det mener vi, at der skal være plads til os alle, og at vi skal vise hensyn til hinanden og respektere hinandens ret til at være forskellige.

Folkehøjskolen som rod i vores livssyn og fællesskab kommer også særligt til udtryk i vores morgensamlinger og fællestimer. Vi afholder morgensamlinger 2 gange om måneden. Morgensamlingerne er præget af fællessang og spændende input fra både lærere og elever. Vi afholder en række fællestimer i løbet af året. Fællestimerne indeholder ofte udefrakommende besøg med spændende og aktuelle oplæg.

Hvert år arrangerer skolen i samarbejde med de politiske partier og lister i Høng grundlovsmøde i Rektorhaven.

Læs mere om skolen her.

Aktiviteter uden for undervisningen
På Høng Gymnasium er der normalt følgende frivillige aktiviteter:

 • Idræt
 • Frivillig billedkunst
 • Frivillig musik
 • Lektiecafé (1 gang om ugen).
 • Kostskolefodbold med kampe mod andre kostgymnasier.
 • Diverse elevstyrede udvalg og klubber heriblandt: læseklub, strikkeklub, gamerklub, debatklub, yoga osv.

Derudover er der i løbet af året ca. 4 skolefester og en række elevarrangerede fredagscafeer. Specielt kan nævnes:

 • Introfesten i introperioden, for alle skolens elever.
 • Julefesten, hvor alle klasser spiser julefrokost med deres lærere på skolen, og afgangseleverne danser Le Lanciers.
 • Glædesmiddagen, som holdes for alle afgangselever efter veloverstået eksamen. Her tager afgangseleverne afsked med skolen og dens lærere med en god middag.

Deltagerbetaling

 • Studietur. Som elev på Høng Gymnasium og HF er der nogle udgifter, som man selv skal betale. Alle elever tilbydes en studietur, hvor man typisk betaler ca. 4.000 kr. Den enkelte klasse kan efter aftale mellem skole og forældre ændre dette beløb. Desuden er der mulighed for at søge støtte fra Høng Fonden. Herved skal man kontakte administrationen på skolen.
 • Ekskursioner: Eleverne bliver opkrævet efter turens udgifter.
 • PC: Skolen forventer at elever medbringer egen pc til undervisning og eksamen.
 • Lommeregner: På nogle matematik-niveauer er der brug for en lommeregner. Men køb ikke en før du har talt med din matematiklærer.
 • Kostophold: Som kostskoleelev betaler man en afgift, der pr. 1. august 2023 er 3700 kr. om måneden.
 • Alle undervisningsmidler er gratis.

Elevtrivselsundersøgelse

Den seneste elevtrivselsundersøgelse (ETU) kan ses her.
Der laves en ny opfølgningsplan i skoleåret 2023-24.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2022-2023 kan læses her

Optagelse

Du kan søge optagelse på Høng gymnasium og HF via dette link.

Yderligere information om optagelse på gymnasiale uddannelser findes på undervisningsministeriets hjemmeside

Persondatapolitik

Du kan læse om skolens persondatapolitik her.

Antal spor:
I skoleåret 2023-24 er der følgende klasser på skolen:

Gymnasiet:
1.g: 2 klasser
2.g: 2 klasser
3.g: 2 klasser

hf:
1.hf: 2 klasser
2.hf: 2 klasser

Antal elever
På Høng Gymnasium forventer vi pr. 1.9.2023 ca. 210 årselever. Heraf er 50 kostelever.

Gennemsnitlig klassekvotient
Denne gennemsnitlige klassekvotient i stamklasserne var i begyndelsen af skoleåret 2023-24 ca. 22 elever.

Antal ansatte
På Høng Gymnasium og HF er der i skoleåret 2023-24 ansat 50 personer til varetagelse af undervisning, administration, ledelse, pedel og køkken.

Gå til karaktergennemsnit her.

Fravær
Fraværsstatistik: Elevernes samlede fravær på Høng Gymnasium og HF var i skoleåret 2022-2023 12,9% på STX og 21,6% på HF.
Høng Gymnasium og Hf arbejder løbende på at nedbringe fravær.

Undervisning

 • Faglige aktiviteter
 • Tilbudte valgfag (hf)
 • Oprettede valgfag (hf)
 • Tilbudte studieretninger og valgfag (stx)
 • Oprettede studieretninger og valgfag (stx)
 • Undervisningsformer
 • Undervisningsbeskrivelser
 • Evaluering af undervisningen
 • Prøver og eksamen
Se mere her

Faglige aktiviteter

På STX udbyderHøng Gymnasium og HF 8 studieretninger i skoleåret 2023-24. Derudover udbydes alm. 2-årigt hf med 4 fagpakker tilknyttet.

Udbudte studieretninger i skoleåret 2023-24 kan ses her. Udbudte fagpakker i skoleåret 2023-24 kan ses her.

På stx vælger eleverne studieretning tidligst i anden uge i oktober i 1g. Forud for dette valg gennemfører eleverne et grundforløb, der danner grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning.

Tilbudte fagpakker (hf) – 2023/24

 • Beredskab (Samfundsfag B, Idræt B)
 • Individ og Samfund (Samfundsfag B, Psykologi C)
 • Sundhed (Biologi B, Psykologi C)
 • Medier og formidling (Medie B, Samfundsfag B)

Oprettede fagpakker (hf) – 2023/24

 • Individ og Samfund
 • Sundhed

Tilbudte valgfag (hf) – 2023/24
C-niveau: Psykologi, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Mediefag, Billedkunst, Musik.
B-niveau: Idræt, Mediefag, Billedkunst, Religion, Tysk, Biologi, Kemi, Matematik, Naturgeografi.

Oprettede valgfag (hf) – 2023/24 
C-niveau: Psykologi, Filosofi, Mediefag, Billedkunst, Musik.
B-niveau: Matematik, Biologi, Idræt, Religion.

Tilbudte studieretninger (stx) – 2023/24

Naturvidenskabelige 
– Matematik A – Fysik B – Kemi B
– Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

Samfundsvidenskabelig
– Samfundsfag A – Matematik A
– Samfundsfag A – Engelsk A

Sproglig 
– Engelsk A – Fransk begyndersprog A – Fortsættersprog Tysk B
– Engelsk A – Spansk begyndersprog A – Fortsættersprog Tysk B

Kunstnerisk 
– Musik A – Engelsk A
– Musik A – Matematik A

Oprettede studieretninger (stx) – 2022/23

 • Samfundsfag A, Matematik A
 • Musik A, Engelsk A
 • Samfundsfag A, Engelsk A
 • Matematik A, Kemi B, Fysik B

Tilbudte kunstneriske fag (stx)
I skoleåret 2023-24 tilbydes nye elever på stx: musik, billedkunst og mediefag.

Tilbudte 2. fremmedsprog (stx)
I skoleåret 2023-24 tilbydes nye elever på stx tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog og spansk begyndersprog.

Tilbudte valgfag (stx) – 2023/24

C-niveau: Filosofi, Psykologi, Erhvervsøkonomi, Naturgeografi, Latin
B-niveau: Mediefag, Biologi, Kemi, Fysik, Tysk, Idræt, Billedkunst.
A-niveau: Spansk, Tysk, Kemi, Fysik, Engelsk.

Oprettede valgfag 22/23

C-niveau: Filosofi, Psykologi, Erhvervsøkonomi.
B-niveau: Biologi, Kemi, Fysik, Idræt, Mediefag.
A-niveau: Engelsk.
For at se, hvilke studieretninger/fagpakker (+ valgfag), der giver adgang til, hvilke uddannelser anvend Uddannelsesguidens adgangskort her

Undervisningsformer 
Den daglige undervisning er normalt opdelt i et traditionelt skema med moduler á 95 minutter. Undervisningen starter normalt kl. 8:10 og sidste lektion slutter normalt 15:35. Man kan således forvente at al undervisning ligger i dette tidsrum.

Ved forskellige lejligheder er undervisningen organiseret anderledes:

 • Introforløb– gennemføres for alle nye elever (1g’er og 1hf’er). Introforløbet indeholder blandt andet introdag, timer om studieteknik og klasserumskultur samt almen sprogforståelse.
 • Fællestimer og morgensamlinger– gennemføres for alle skolens elever og lærere. Ofte har skolen besøg udefra med interessante indslag, der er relevante for jer.
 • Skolekomedie 2g– gennemføres af 2g’erne i en uge i januar.
 • Alternativ idrætsdag– gennemføres i forbindelse med skoleårets start. Alle elever og lærere deltager og der tilbydes mange forskellige aktiviteter, hvor alle kan være med.
 • Volleydag– gennemføres årligt, hvor alle elever og lærere deltager
 • Ekskursioner– gennemføres i løbet af året i forskellige fag. De enkelte lærere arrangerer fagrelevante ekskursioner. F.eks. Nationalmuseet, Det kongelige teater, Aarhus universitet, Christiansborg eller til Trelleborg.
 • Studieture– gennemføres i 2g og 2hf. Alle 2g-klasser og 2hf-klasser tilbydes en studietur. Det er klassens lærere, der planlægger studieturen, og ofte rejser man i et eller to fag.

Undervisningsbeskrivelser
Høng Gymnasium og HF’s undervisningsbeskrivelser er offentligt tilgængelige på Lectio. Følg linket her

Evaluering af undervisningen og skolen
Skolens lærere er forpligtiget til løbende at evaluere undervisningen. Det sker i forbindelse med at der gives standpunktskarakterer og årskarakter.

Prøver og eksamen
Når elever går til prøver og eksaminer på Høng Gymnasium og HF bliver de af deres faglærere informeret om, hvordan og hvorledes de enkelte prøver/eksaminer i de enkelte fag fungerer. Alle fag har vægt på at forberede eleverne så godt som muligt til en afsluttende prøve/eksamen. Det kunne være eksamenstræning, informationer om tilladte hjælpemidler, hvad du særligt skal være opmærksom på eller “gode råd til eksamen”. Desuden tilbyder skolen et eksamenskursus, der særligt arbejder med eksamensangst.

Generelle regler og orientering om prøver og eksamen
Læs her om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdomsuddannelser.

Profil

 • Nøgletal
 • Strategiplan
 • Studie- og ordensreglement
 • Handlingsplan ifm. mobning og digital mobning.
 • Rektors resultatlønskontrakt
 • Skolens kvalitetsplan
 • Fastholdelsesstrategi
 • Budget og regnskab
 • Kostskolen
Se mere her

Nøgletal
Vores nøgletal kan hentes på uddannelsesstatistik.dk ved at følge nedenstående links:
Nøgletal for STX kan ses her.
Nøgletal for HF kan ses her.

Strategiplan

Skolens strategiplan kan for 2023-24 kan læses her.

Studie- og ordensreglement 
Skolens studie- og ordensreglement kan læses her.

Antimobbepolitik.
Skolens antimobbepolitik kan læses her

Rektors resultatlønskontrakt

Der anvendes ikke resultatlønskontrakt.

Skolens kvalitetsplan
Skolens kvalitetsplan kan ses her.

Evaluering og handleplan for 2023 kan ses her.

Fastholdelsesstrategi
Rammeplan for fastholdelse af elever kan læses her. 

Budget og Regnskab
Skolens budget kan læses her.
Skolens årsrapport kan ses her.

Kostskolen
Her kan du læse den nyeste trivselsundersøgelse på kostskolen.

Bygninger og lokaler

 • Indretning og faciliteter
Se mere her

Indretning og faciliteter

Høng Gymnasium og HF har til huse i byens tidligere afholdshotel placeret lige overfor Høng Station. Der er senere lavet en række tilbygninger, der huser skolens undervisningslokaler. Ud over de almindelige klasseværelser råder skolen over:

 • kemilaboratorium
 • fysiklaboratorium
 • biologilokale
 • musiklokale og musikøverum
 • billedkunstlokale
 • Mediefagslokale
 • Tintinsal med Cafe
 • Træningskælder
 • Udendørs-klasselokale i Rektorhaven

Derudover råder Høng Gymnasium over flere huse til kostafdelingen.

Der adgang til skolens trådløse net overalt på skolen.

Forsikring

Høng Gymnasium og HF har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Alle gymnasier er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og gymnasierne må ifølge Undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Det er derfor elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring, der skal dække, hvis eleven kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv. Dette gælder også kostelever.

Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:

 • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri.
 • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade.

En familie/indboforsikring bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.

Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.

Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.

Elever skal have sit gule sygesikringskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå.

Forsikring ved rejser uden for EU
Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.
HUSK!
Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra? Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikring.

Bestyrelsesmøde referater

Kontakt os

Har du brug for hjælp?

På Høng Gymnasium og HF er vi kendt for at have plads til og fokus på den enkelte elev. Derfor vil du opleve, at du kender alle på gymnasiet, når der er gået et par måneder.

Vi synes, det er en kvalitet, at vi kan være forskellige og alligevel respektere hinanden.

Kontaktformular

Udfyld formularen for at sende os en e-mail med dine spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer.

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.