Høng Samfundet

Høng Samfundet er elevforening for alle tidligere elever på Høng Gymnasium / Høng studenter- og HF-kursus.

SAMFUND

Om foreningen

Som medlemmer kan endvidere optages andre med tæt tilknytning til skolen – f.eks. tidligere ansatte, lærere, og andre med interesse for skolen.

Elevforeningen søger via medlemslisten at bevare kontakten til tidligere elever, bl.a. ved udsendelse af skolens Årsskrift, og en Forårshilsen. Og ved at indbyde til den årlige gl. elevdag, hvor især jubilarårgangene er i fokus, og hvor alle tidligere elever med jubilæum indbydes til sammenkomst på skolen.

Du er altid velkommen til at kontakte os med gode historier fra din tid på Høng Gymnasium og HF.

Foreningen kan kontaktes på mail: hoeng.samfundet@gmail.com

Se meget mere og følg os på vores Facebook side: Høng Samfundet

Vedtægter

Vedtægter for ”Høng-Samfundet”

§ 1

Foreningens navn er ”Høng-Samfundet”.

§ 2

Foreningens hjemsted er på Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, 4270 Høng.

§ 3

Medlemmer af ”Høng-Samfundet” kan enhver blive, der som elev har været eller som lærer har været eller er tilknyttet Høng Gymnasium og HF.
Bestyrelsen kan undtagelsesvis optage medlemmer, som ikke opfylder disse betingelser, når særlige forhold knytter dem til skolen.

§ 4

Foreningens formål er at bevare sammenholdet mellem dens medlemmer og at vedligeholde forbindelsen med og interessen for skolen. Dette søges opnået ved;

 • at afholde sammenkomster i Høng eller andre steder, hvor der er mulighed derfor,
 • at udsende et årsskrift (se § 16),
 • at give boggaver til elever, der har fremmet kammeratskabet,
 • at give støtte til håndbibliotek, kunstnerisk udsmykning eller lignende,
 • med bestyrelsens enstemmige samtykke at give støtte til fripladser, skoleophold, studierejser og lignende.

§ 5

Medlemskontingent, der samtidig er betaling for årsskriftet (jf. § 16) fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, fritage medlemmer for at betale kontingent for et bestemt tidsrum eller for bestandigt.

§ 6

Har et medlem i to år undladt at betale medlemsbidrag, overføres vedkommende til passivt medlem.

§ 7

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling og elevmøde afholdes en lørdag i september på skolen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved udsendelse af meddelelse til hvert medlem.

Dagsorden og program for elevmødet skal følge med indkaldelsen.

Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 14 dage.

Forslag fra medlemmerne må – for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 15. august, så de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

§ 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 • bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år,
 • foreningens regnskab, som i revideret stand fremlægges til godkendelse,
 • indkomne forslag
 • valg af bestyrelsesmedlemmer,
 • valg af 1 suppleant
 • valg af revisor,
 • eventuelt

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes og indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling, afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamling træffer beslutning derom, eller når det til behandling af en angivet hensigt skriftligt forlanges af mindst 50 medlemmer.

Generalforsamling skal være afholdt senest en måned efter, at den skriftligt er forlangt afholdt.

§ 10 

Forslag om ændring i foreningens love må være indsendt seneste en måned for generalforsamlingen for at blive behandlet på denne. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, nemlig rektor og elevrådsformand, som er fødte medlemmer samt 6 valgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra såvel ældre som yngre årgange.

Valget gælder for 2 år, således at der afgår skiftevis 3 og 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

§ 12

Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer og afgør selv, hvorledes man vil fordele forretningerne mellem sig.

§ 13

”Høng-Samfundet” tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 14 

Regnskabsåret går fra 1. juli – 30. juni.

§ 15

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år og skiftevis afgår med 1 års mellemrum.

Genvalg kan finde sted.

§ 16

Årsskriftet, der udsendes hvert år hen imod jul, redigeres af rektor i samarbejde med et redaktionsudvalg, bestående af en elev, der udpeges af elevrådet, medens de øvrige medlemmer udpeges af ”Høng-Samfundets” bestyrelse.

§ 17

Forslag om foreningens opløsning skal vedtages med almindelig stemmeflerhed på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Eventuel formue fordeles efter bestyrelsens skøn mellem de under § 4 angivne formål.

******

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. september 1991 og med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 8. september 2001, 15. september 2007 og 1. oktober 2011.

Medlemsskab

Medlemskab tegnes for et år ad gangen, og regnskabsåret går fra 1/7 til 30/6 følgende år. 

Årligt kontingent : kr. 50,- 
Livsvarigt medlemskab: kr. 2.000,-. 
Beløbet indbetales på konto i Sparekassen Sjælland, med angivelse af årgang, og navn, adresse og meget gerne e-mail adresse og telefonnummer.

(Sparekassen Sjælland, afdeling Høng er: reg. nr.: 0519 kontonr.: 1016491)

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes i forbindelse med jubilardagen/gl elevdag. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Formand ( på valg 2025)
Lene Jensen

Næstformand (på valg 2024)
Ivan Lilleng
tlf. 3051 8321

Kasserer (på valg 2025)
Steffen Bjørnsgaard Bagger

Sekretær (på valg 2024)
Jonna Mikkelsen
Mobil: 2536 5644

Menigt medlem (på valg 2025)
Freja Rønning Ringstrøm Jensen

Menigt medlem (på valg 2024)
Alexander Hviid Elkrog

Suppleant: (på valg hvert år)
Niels Blomhøj (årgang 1962)

HøngSamfundets mail:
hoeng.samfundet@gmail.com

Elevrådsformand og rektor er fødte medlemmer

Publikationer

Der udgives hvert år et Årsskrift omkring juletid. Det beskriver skoleårets begivenheder og skolens dagligdag her og nu. Desuden medlemsliste for Høng Samfundet, samt beretning og regnskab fra generalforsamlingen i september måned.

Årsskriftet udsendes så vidt muligt pr. mail, så også derfor er det vigtigt at elevforeningens medlemsdatabase er opdateret, med både adresse, telefon og mailadresse.

 

Årsskrift 2023

Årsskrift 2022

Forårshilsen 2021

Årsskrift 2020

Forårshilsen 2020

Årsskrift 2019

Forårshilsen 2019

Årsskrift 2018

Jubilardag

Afholdes hvert år på Høng Gymnasium, den anden lørdag i september måned, næste gang den 14. september 2024 (13. september 2025). Bestyrelsen i elevforeningen gør meget for at finde frem til årets jubilarer, og årgangsrepræsentanterne opfordres til at hjælpe med dette ofte store detektivarbejde.

Program for gl. elevdag /jubilardag:

11.00 – Generalforsamling i Høng Samfundet.

11.45 – Velkomst i Samlingsalen.

12.00 – Middag med 3 retter mad og tilhørende vine. Kaffe

15.00 – Fotografering af jubilar-årgangene. Mulighed for rundvisning på skolen.

16.00 – Det officielle program slutter.

Efter det officielle program kan man mødes mere uformelt, eventuelt klassevis, på skolen, og her står man selv for forplejningen. 
Tilmeldingsfrist (af hensyn til kokken) den 20. august.

Prisen for jubilardagen inkl. den herlige middag er for medlemmer kr. 245,- for andre kr. 295,-

Ved tilmelding efter fristens udløb er prisen henholdsvis kr. 295,- og kr. 345,-
Tilmeld dig ved at betale til konto i Sparekassen Sjælland 0519 – 0001016491. og husk at anføre årgang, navn og mail-adresse.

Se vores Høng diasshow 2021 her

Kontakt os

Har du brug for hjælp?

På Høng Gymnasium og HF er vi kendt for at have plads til og fokus på den enkelte elev. Derfor vil du opleve, at du kender alle på gymnasiet, når der er gået et par måneder.

Vi synes, det er en kvalitet, at vi kan være forskellige og alligevel respektere hinanden.

Kontaktformular

Udfyld formularen for at sende os en e-mail med dine spørgsmål, forespørgsler eller kommentarer.

"*" indikerer påkrævede felter

Navn*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.